Sözel Bildiri Yazım Kuralları

  • Bildiride öncelikle başlık adı, yazar/yazarların adı soyadı, bağlı olduğu üniversite veya kurum adı, e-posta adresi yazılmalıdır.
  • Bildirilerde özet, abstract, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
  • Özette araştırmanın amacı, evren ve örneklem / çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve öneriler yer almalıdır. Özetler en az 300 en fazla 500 kelime arasında olmalıdır. En az 3 anahtar kelime belirtilmelidir.
  • Bildiriler örnek makalede olduğu gibi Microsoft Word programında, Times New Roman yazı tipinde, ana başlık 14 punto, metnin kalanı 12 punto yazı büyüklüğü kullanılarak 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. En fazla 10 sayfa olmalıdır.
  • Başlıklar ortalanmalı, metnin diğer kısımları iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
  • Kaynaklar metin içinde örnek makalede olduğu gibi yazılmalıdır.